Verkoopvoorwaarden

1.Tegenstrijdigheid van voorwaarden
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden en die essentieel zijn voor onze toestemming tot de overeenkomst. Deze voorwaarden hebben aldus voorrang op de eigen voorwaarden van de klant. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van voorvernoemde clausules of onderdelen der clausules, laat de andere gedeelten volkomen onaangeroerd.
2.Aanbiedingen
Alle door de verkoper verstrekte inlichtingen, zij het onder de vorm van een offerte, worden alleen ten titel van inlichtingen meegedeeld en zonder enige verbintenis. Mededelingen of aanwijzingen door de verkoper gedaan kunnen hem niet verbinden. De overeengekomen modaliteiten zullen slechts definitief zijn na de schriftelijke aanvaarding van de bestelling of offerte. Dan nog kunnen de prijzen op het ogenblik van de levering herzien worden wanneer deze buiten de wil van de verkoper verhoogd zijn. Zelfs wanneer er een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat, is de verkoper in geval van oorzaken buiten zijn wil van iedere verbintenis ontslagen, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de koper.
3.Betaling
Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten en besproken te zijn op de zetel van de verkoper. Alle betalingen moeten gedaan worden op zetel van de verkoper, hetzij in de kantoren van de verkoper, hetzij door crediteringen in de financiële rekeningen van de verkoper. De betaling is slechts bevrijdend nadat zij op de rekening van de verkoper werd uitgevoerd. De financiële- en bankkosten van deze creditering blijven ten laste van de koper.
Elke bestelling overgemaakt aan de vertegenwoordigers van de verkoper is enkel geldig onder voorbehoud van aanvaarding van de verkoper.
De aangestelde of tussen- personen zijn  niet gerechtigd betalingen te aanvaarden of kortingen toe te staan. De eventuele uitgifte van een wissel maakt geen schuldvernieuwing uit.
Tenzij andersluidende schriftelijke bepaling, zijn alle facturen, zonder uitstel, contant betaalbaar op factuurdatum.
Indien niet op de uiterlijk voorgeschreven dag betaald wordt, is vanaf de vervaldag en van rechtswege, dit is zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd tegen de door de Europese Centrale Bank toegepaste interestvoet voor herfinancieringstransacties vermeerderd met zeven (7) procentpunten en afgerond tot het hogere halve procent, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 125 Euro, onverminderd ons recht op een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
Het niet betalen van één van de facturen van verkoper, of een ernstige wijziging in de toestand van de koper, heeft de opeisbaarheid van alle schuldvorderingen van de verkoper tot gevolg.
Zo de factuur niet op haar vervaldag wordt betaald, kan de overeenkomst ontbonden worden na voorafgaande ingebrekestelling zonder gevolg binnen de acht dagen. De verkoper heeft in dit geval het recht de geleverde goederen onmiddellijk terug te nemen op kosten van de koper zonder tussenkomst van de rechtbanken. De schade van de verkoper, in toepassing van artikel 1150 B.W. wordt bepaald op 30% van de waarde van het contract, onverminderd het recht om schade te bewijzen.
De koper zal nooit enige schuldvergelijking, wettelijke of andere kunnen inroepen, om gelijk welke vervallen schuldvordering van de verkoper op hem als gedoofd te zullen aanzien.
4.Levering
De termijnen van uitvoering zijn steeds bij benadering opgegeven, zodat er zeker geen schadevergoeding aan verkoper zal kunnen aangerekend worden wegens laattijdige levering of plaatsing.
Het schromelijk overschrijden van de voorziene leveringsdata zal slechts na aangetekende ingebrekestelling, welke gedurende een redelijke termijn zonder gevolg bleef, tot enkele verbreking van de overeenkomst kunnen leiden zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de koper. Een order kan niet opgezegd worden tijdens de uitvoering ervan op straffe van schadevergoeding wegens verbreking van het contract.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is de verkoper ontslagen van een voorafgaandelijk leveringsbericht. Zo de diensten van de verkoper niet kunnen leveren wanneer ze zich aanbieden, of wanneer door toedoen van de koper de levering niet binnen een normale termijn heeft kunnen plaatsvinden, zal een schadevergoeding doorgerekend worden naast een forfaitaire verhoging van 5% wegens bijkomende administratie. Onder geen beding worden afgeleverde goederen teruggenomen.
De goederen worden steeds EX Works verkocht (in overeenstemming met Incoterms 2000).
5.Aansprakelijkheid
De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg die kan bekomen worden van de fabrikant. De aansprakelijkheid van de verkoper wordt in ieder geval beperkt tot 10% van de reeds betaalde verkoopprijs. Daarenboven kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de indirecte schade, waaronder wordt begrepen, zonder dat deze opsomming exhaustief is;

  • alle schade als gevolg van de stopzetting van het productieproces en heropstart
  • grondstoffenverlies
  • tussenkomst van derden

Verkoper wordt ontlast van elke aansprakelijkheid voor alle moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen bij of ter gelegenheid van de levering ingevolge overmacht, als daar zijn: stakingen (al dan niet in het bedrijf van de verkoper), weersomstandigheden, onderbrekingen in het vervoer, zonder dat deze omstandigheden limitatief zijn. Ze brengen naar keuze van de verkoper, van rechtswege de schorsing of de ontbinding van het contract met zich mee zonder recht op schadevergoeding door de koper. Verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouwen of aan/door personen.
6.Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen, alle machines en uitrustingsstukken die verkoper levert blijven eigendom van de verkoper zolang ze niet integraal betaald zijn. De risico's zijn echter vanaf de levering ten laste van de koper die er immers bezit van heeft. De koper verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen, aan derden af te staan zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet - naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn ( als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen). De verkoper is gerechtigd de verkochte goederen te komen weghalen op kosten van de koper indien binnen de 30 dagen na factuurdatum niet betaald is.
7.Garant
Wanneer op verzoek van de koper de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon, blijft de besteller verantwoordelijk en borg voor de betaling van de factuur.
8.Waarborgen
Op het ogenblik dat er objectieve indicatoren voorhanden zijn die de financiële draagkracht van de koper in twijfel kunnen trekken, behoudt de verkoper zich het recht voor om waarborgen tot betaling van koper te eisen. Bij weigering behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden nadat de verkoper hiertoe zijn wil te kennen geeft bij eenvoudig aangetekend schrijven en zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken onder voorbehoud van schadevergoeding in hoofde van de verkoper.
9.Klachten
Op straffe van niet-ontvankelijkheid moeten alle klachten inzake zichtbare gebreken schriftelijk gemeld worden bij aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel van de verkoper binnen de drie (3) werkdagen na de ontvangst van de verkochte goederen. Verborgen gebreken, dit zijn gebreken die niet konden vastgesteld worden middels een nauwkeurige controle op het moment van in ontvangstname van het product, moeten ook gemeld worden per aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel van de verkoper, op straffe van niet ontvankelijkheid. Die melding moet plaatsvinden binnen de 3 werkdagen vanaf de dag waarop het gebrek ter kennis van de koper kon komen en in ieder geval binnen de door de fabrikant voorgeschreven garantietermijn.
Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de klachtbrief een gedetailleerde omschrijving van het voorwerp van de klacht vermelden, alsook de omstandigheden en het ogenblik van de vaststelling van de ingeroepen gebreken en alle factuurgegevens.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de verkoper mag geen enkele transformatie, herstelling of terugzending van deze goederen gebeuren, vooraleer de verkoper de kans kreeg om de nodige vaststellingen te doen. Zoniet zal de aansprakelijkheid vervallen.
Reacties van verkoper op laattijdige klachten of zonder de vereiste voorafgaande vaststelling zijn steeds onder dit voorbehoud en impliceren nooit enige verzaking aan voornoemde clausules.
Het feit dat de koper gelijk welke klacht formuleert, ontslaat hem geenszins van zijn conventionele verplichtingen zoals het naleven van de betalingsvoorwaarden en betalingstermijnen. De koper heeft steeds een verplichting tot schadebeperking wanneer een klacht zich voordoet.
10.Geschillen
Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Raad voor Arbitrage VZW (ODR) belast met de aanstelling van de scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de Raad voor Arbitrage VZW, Jaargetijdenlaan 100-102 bus 30, 1050 Brussel (tel. 02/639.39.53, fax: 02/639.39.57 email info@raadvoorarbitrage.be). Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Une traduction en français de nos conditions générales peut être consultée à nos bureaux et sera aussi envoyée sans frais à nos clients sur simple demande. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient non conçues et non acceptées.

A titre de garantie et d'engagement réciproques d'une résolution de litiges rapide par arbitrage, le RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. est chargé de la désignation des arbitres qui seront compétents de régler chaque litige de façon définitive et conformément à son règlement de fonctionnement qui peut être obtenu gratuitement au RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W., Jaargetijdenlaan 100-102 bus 30, 1050 BRUSSEL (tél. 02/639.39.53 , fax : 02/639.39.57  email info@raadvoorarbitrage.be). La présente clause remplace toutes clauses de compétences contraires.